Övriga Projekt

 Fler aktuella projekt i Hammarby Sjöstad 2.0

Bussplan Stockholm

En omställningen till tyst och ren trafik i innerstan.  Vi arbetar tillsammans med intressenterna inom detta område för att driva på Stockholms läns landsting i arbetet med en plan för omställning av innerstadstrafiken till eldrivna bussar. En Bussplan Sverige kommer att arbetas fram i samarbete med Energiforsk. Ett av våra medlemsföretag, InfraNode, har tagit fram ett förslag till finansiering av investeringar i ny infrastruktur.

Eldrivna taxibilar

I samarbete med Taxi Stockholm kommer ElectriCITY att stödja Taxi Stockholms omställning till eldrivna fordon. Ett första steg är att sprida konceptet Nollzon till brf och företag i Sjöstaden, vilket innebär att den som beställer taxi i första hand vill ha en eldriven bil. I samarbete med Taxi Stockholm ska ett åtgärdsprogram tas fram och testas och utvecklas i Sjöstaden.

Hållbara transporter för återvinning

Projektet med samordnade transporter i Sjöstan omfattar nu ett 15-tal brf. Det har haft en god start och lett till minskade transporter och sänkta kostnader. Det fortsätter nu med andra steg, som syftar till att ställa om till fordonen som drivs med förnybar energi.

Elektrifiering av arbetsredskap

Förstudien om elektrifiering av arbetsredskap i parker och trädgårdar omsätts under 2018 i en samordnad upphandling av ramavtal för tjänster till brf. 

Policylab för elektrifiering

I samarbete med Energiforsk kommer ElectriCITY att ta initiativet till att etablera ett Policy Lab för att identifera hinder för elektrifiering av trafiken och att finna vägar för att undanröja sådana hinder.

Eco-governance / Hammarbymodellen

Det grundläggande hållbarhetskonceptet för Hammarby Sjöstad innehöll en ny planeringsmodell, ”eco-governance”, och en modell för att reducera, återanvända och återvinna energi, vatten och avfall, Hammarby-modellen. Det är dessa modeller för planering och resursanvändning som skapat stort internationellt intresse för Hammarby Sjöstad som stadsbyggnadsprojekt. Under 2018 ska erfarenheterna summeras och konceptet utvecklas och kommersialiseras och ingå i den svenska tjänsteexporten och i det internationella klimat- och hållbarhetsarbetet.

Klimatsmarta företag/ung företagsamhet

Ett samarbete har etablerats med Företagsgruppen Hammarby Sjöstad och det ska fördjupas i syfte att engagera företagen i föreningens klimat- och energiarbete och i profileringen av Hammarby Sjöstad som demostad för hållbar stadsutveckling och social hållbarhet.

Snyggt & Tryggt

ElectriCITY stöder Sjöstadsföreningens projekt ”Snyggt&Tryggt” som spänner över ett brett fält av insatser, från Nattvandrarna via underhåll av det offentliga rummet och belysning till digital teknik för att motverka brott. En fråga i det sammanhanget är om ”Snyggt&Tryggt” ska kunna etableras som en egen organisation med ElectriCITY, Sjöstadsföreningen och andra lokala intressenter, t ex Allmännyttiga bostadsföretag och lokala företag som initiativtagare och sponsorer.  I detta arbete kommer vi att samarbeta med intresserade försäkringsbolag.

Läs mer om ”Snyggt & Tryggt” här

70 procent väljer elbilstaxi!

Över 70 procent av de boende i Hammarby Sjöstad skulle hellre beställa en elbil från ett taxibolag i stället för en bensin- eller dieselbil.

– Det är helt fantastiska siffror, säger Mats Elzén från analys- och undersökningsföretaget Novus i en kommentar.

Det är tredje året i rad som ElectriCITY låter Novus genomföra en undersökning, SjöstadsOpinion, i Hammarby Sjöstad. Här frågar vi framför allt om sådant som har med miljö och hållbarhet att göra – vad tycker de boende i Sjöstan? Undersökningen, som bygger på 300 telefonintervjuer, är uppdelad i sju delkapitel: elbil och bilpool, energi, delningsekonomi, elcykel, taxitjänst och Hammarby sjöstad och Sjöstadsföreningen.

Läs hela rapporten här