Urban living lab

ElectriCITY är en plattform för samarbete mellan högskolor, forskningsinstitut, näringsliv och de boende i Hammarby Sjöstad kring framtidens energisnåla och klimatsmarta stad. ElectriCITY har ambitionen att utveckla Sjöstaden till ett ”Urban Living Lab” som attraherar forskare inte bara från svenska högskolor och universitet, utan också från ledande universitet världen över. Hammarby Sjöstad ska vara ett förstahandsval som svensk nod i EU-projekt om studier av och för hållbara stadsutveckling.

Grundläggande för forskningssamarbetet är att det ska vara till nytta för dem som bor i Sjöstan och att det bidrar till att göra Hammarby Sjöstad till en föregångare i klimatarbetet. Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Svenska Miljöinstitutet IVL, Research Institutes of Sweden AB, RISE, och Energiforsk är medlemmar i ElectriCITY och utgör garanti för hög vetenskaplig kvalitet.

Våra nuvarande projekt är:

Framtidens Energisystem

ElectriCITY medverkar i ERANET, ett projekt om framtida energiutveckling och som syftar till att underlätta övergången från ett samhälle beroende av fossila bränslen till ett kretsloppssamhälle. Hur kommer det framtida energisystemet påverkas av att vi går från att vara konsumenter till att producera vår egen energi? Hur ska energiproducenter ställa om sin produktion så att den mer flexibel, men samtidigt klara energikonsumtionen för den kallaste, mörka natten? Hur ser de framtida betalsystemen för energi ut?

Projektet har tre testbäddar i Europa varav Hammarby Sjöstad är en. De svenska deltagarna är Riksbyggen, Fortum, Veolia, Ellevio, KTH och ElectriCITY.

Läs mer om ERANET av Björn Laumert, KTH, här.

BRF Energi

ElectriCITY har deltagit i ett energieffektiviseringsprojekt kallat CIVIS sedan 2013 som nu heter Brf Energi. Projektet har haft till syfte att påverka energikonsumenters beteende genom information. Att i realtid via en app kunna följa sin egen och grannars konsumtion av el och energi. Att se vad energieffektiviserande insatser gör för skillnad i energianvändning för den enskilda fastigheten. Att få tips om minskat energibeteende.

Projektet har haft två testbäddar i Italien och två i Sverige, varav en i Hammarby Sjöstad.

Läs mer om CIVIS av Björn Palm, KTH, här.

Digitala Staden

I samarbete med Intel Sweden AB, Ericsson, Stockholms stad, Skanska, KTH med flera vill ElectriCITY ta ett samlat grepp på den digitala strukturen för IoT och 5G för att lyfta Hammarby Sjöstad till nästa nivå av innovationer för klimat och hållbar utveckling.

Vi förbereder nu en förstudie om hur Hammarby Sjöstad ska kunna fungera som testbädd för en horisontell integration av IoT och hög kapacitet via 5G för bättre styrning av energi, transporter, återvinning, luftkvalitet, vilket syftar till bättre resursflöden och en bättre användning av knappa resurser. Vi hoppas att en sådan testbädd ska vara i funktion senast 2020 och få fullt genomslag under de kommande fem åren.

Läs mer om IoT av Johan Falk här.

För mer information kontakta Rickard Dahlstrand.

Viable cities

ElectriCITY är partner i ett långsiktigt strategiskt innovationsprogram, Viable cities, som byggdes upp under 2017. Verksamheten startade 2018 och den kommer att fortgå fram till år 2030. KTH står som värd och samordnare av programmet. Det har som mål att bidra till forskning och innovation inom området smarta städer och därigenom bidra till att Sverige möter sina energi- och klimatmål och skapar förutsättningar för hållbar tillväxt.

Innovationsprogrammets vision är att ”Sverige ska inspirera till och ha en ledande roll i energi- och klimatarbete, genom smarta och hållbara städer”.

Viable Cities arbetar med fyra fokusområden: Livsstil och konsumtion, Planering och byggd miljö, Mobilitet, Integrerad infrastruktur.
Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram som består av samhällsaktörer från i huvudsak fyra grupper: näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och ideella sektorn. Bland deltagarna finns fyra städer, Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, samt KTH, Chalmers, Lunds Universitet, Umeå Universitet, samt RISE. Från näringslivet deltar bland andra Ericsson, Scania, Skanska och Intel. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Ett strategiskt innovationsprogram är en långsiktig satsning på upp till 12 år där programmet utvärderas och beviljas eventuell fortsatt finansiering av finansierande myndigheter i etapper om tre år.

Läs mer om Viable Cities av Olga Kordas, KTH, här.

Ny Vattenteknik

I  Hammarby Sjöstad finns Sveriges – och ett av Europas – ledande forskningscentra för vattenreningsteknik, Sjöstadsverket på Henriksdalsberget.

Bristen på rent vatten är ett växande problem i världen – och i Sverige. Sjöstadsverket arbetar med effektivisering av existerande teknik och utveckling och implementering av ny teknik och nya metoder. Det är åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan och resursanvändning på reningsverken. Ett av projekten handlar om att utveckla de kommunala vattenreningsanläggningarna till produktionsanläggning för energi, kommersiellt gångbara ämnen, som fosfor, samt rent vatten, dvs en cirkulär ekonomi. Genom forskningsprojekt bidrar Sjöstadsverket till att främja svensk cleantech export inom vattenområdet. Sjöstadsverket ägs och drivs av IVL och KTH, både medlemmar av ElectriCITY.

Läs mer om Sjöstadsverket av Staffan Filipsson, IVL, här.

Delningsekonomi / Internet of Things.

KTH deltar i ett nationellt projekt för att utveckla delningsekonomi, ”sharing cities”. KTH har valt Hammarby Sjöstad som testbädd för projektet, som löper över tre och ett halvt år efter start under hösten 2017. KTH ska bland annat utveckla digitala plattformar för delningstjänster. ElectriCITY är värdorganisation och samordnande kraft på det lokala planet. Genom detta digitala utvecklingsarbete är avsikten att göra Hammarby Sjöstad till demostad för Internet of Things/5G i samarbete med, Ericsson, KTH med flera. Ett sådant projekt handlar om distribution av paket, sista länken i e-handelskedjan.

Under 2019 startades en medborgardialogserie, Klimatspanarna, som ett led i att främja spridningen och kunskap om de mål Sharing Cities och ElectriCITY satt upp för Hammarby Sjöstad 2.0. Klimatspanarnas workshops riktar sig till barn i åldrarna 10–12 år och deras föräldrar. Inom ramen för Klimatspanarna arbetar vi med olika frågor som vårt lokala klimatmål samt FNs globala mål för hållbar utveckling.

Klimatspanarnas Facebooksida

FNs globala mål

Dokument och rapporter

Energikartläggning 2018,
”Energi hemma” och klimatmål 2030

Energikartläggningen i Hammarby Sjöstad, som i sin senaste omgång omfattar 188 byggnader med 7 212 lägenheter, har visat på grundläggande brister i tre skeden av byggprocessen: i ritningarna, i byggandet och i övertagande och förvaltning av energisystemen. Kartläggningen har också visat på en stor potential för förbättringar, energibesparingar på uppskattningsvis upp till 60 procent genom optimeringar och investeringar, som betalar sig på några år. När det gäller större förändringar i energisystemen som återvinning från luftvärme, bergvärme, solceller, solfångare, varierar förutsättningarna och potentialerna mycket från förening till förening.

Läs mer vad Allan Larsson och Jörgen Lööf skrivit om energikartläggningen 2018, här.