fbpx

Testbäddar för klimatomställning

Hammarby Sjöstad 2.0 är en satsning för klimatomställning tillsammans med boende och lokala aktörer i stadsdelen. Tillsammans har vi formulerat ett lokalt klimatmål: Klimatneutrala Sjöstaden 2030. Vi deltar därför gärna i forsknings- och innovationsprojekt och har de senaste åren etablerat Sjöstaden som en testbädd för klimatomställning. Som representant för civilsamhället utvecklas Hammarby Sjöstad 2.0 och ElectriCITY till en plattform för samarbete mellan högskolor, forskningsinstitut, näringsliv och boende kring framtidens energisnåla och klimatsmarta stad. ElectriCITY.

Hammarby Sjöstad attraherar forskare inte bara från svenska högskolor och universitet, utan också från ledande universitet världen över. Hammarby Sjöstad 2.0 har ambitionen att utgöra ett förstahandsval som svensk nod i EU-projekt om studier av och för hållbar stadsutveckling.

Grundläggande för vårt engagemang i projekt är att det ska vara till nytta för dem som bor i Sjöstan och bidra till att göra Hammarby Sjöstad till en föregångare för klimatomställning. Vi har lång erfarenhet av samarbete med KTH Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden AB, och Energiforsk som alla är medlemmar i ElectriCITY och bidrar med vetenskaplig kvalitet i projekt som vi genomför tillsammans.

Våra nuvarande projekt är:

Sharing Cities Stockholm

Hammarby Sjöstad 2.0 var en av fyra testbäddar inom det nationella programmet Sharing Cities Sweden www.sharingcities.se. Satsningen pågick 2017–2021 med en budget om 12 miljoner euro och syftade till att undersöka förutsättningarna för hur delningsekonomi och medborgarengagemang i svenska städer kan bidra till klimatomställningen. 

Stockholmstestbädden, Sharing Cities Stockholm, byggdes upp i samarbete mellan ElectriCITY och RISE, KTH, Ericsson, Skanska, Stockholm stad, Metasolutions, Evothings och Kamidev. Samarbetet i Sharing Cities Stockholm handlade om samskapande med boende i Hammarby Sjöstad för att nå det lokala klimatmålet som framtagits: Klimatneutrala Sjöstaden 2030 och samtidigt stärka tillit och gemenskap, hälsa och välbefinnande. 

Totalt etablerades fyra testbäddar i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. De finansierades av Vinnova och ett 50-tal partners från städer, akademi och civilsamhället, som del av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Läs mer här: www.viablecities.se

Hammarby Sjöstad 2.0 och Sharing Cities Stockholm har framtagit ett lokalt klimatmål Klimatneutrala Sjöstaden 2030 med syfte att samtidigt stärka tillit och gemenskap, hälsa och välbefinnande. 

Strategin för att nå klimatmålet är att på olika sätt underlätta för boende och andra aktörer i Sjöstaden att

  • dela kunskap, erfarenheter och tjänster i stadsdelen
  • nyttja gemensamma resurser och lokaler mer – cirkulär ekonomi – till exempel för att öka nyttjandegraden av lokaler, minska behovet av egen bil i stadsdelen och även minska behovet av transporter till stadsdelen (last mile delivery
  • inspireras till hållbara beteendemönster, till exempel genom att pröva stadsodling och nya affärsmodeller för lokal matproduktion

Hammarby Sjöstad 2.0 driver en rad projekt för att nå det lokala klimatmålet. Ta del av verksamhetsplanen här.

En viktig strategi är att nyttja digitalisering som påskyndare för klimatomställning, till exempel genom utvecklandet av en grannskapsplattform som en digital tvilling med realtidsinformation för att underlätta hållbara beteendemönster i vardagen, och även nya affärsmodeller som främjar lokal konsumtion (därmed minimerar transporter). Andra strategier handlar om gemensam upphandling av tjänster och om att dela kunskap mellan bostadsrättsföreningar för att effektivisera energianvändningen inom fastigheten, och på längre sikt förbereda etableringen av positiva energidistrikt i stadsdelen. 

Framtagandet av det lokala klimatmålet Klimatneutrala Sjöstaden 2030 har ett uttalat syfte att samtidigt stärka tillit och gemenskap, hälsa och välbefinnande. Flera strategier har framtagits för att nå dit. 

  • Ett exempel är medborgardialogserien Klimatspanarna med workshops för barn och föräldrar på olika teman. Vi har bland annat behandlat följande teman:
    Hur tacklar vi matsvinn?, Så här fixar man ett insektshotell, Vill du bygga en egen luftdatamätare, Nu ploggar vi i Sjöstaden.

    Klimatspanarnas Facebooksida
  • Projektet genomförde även aktiviteter som riktar sig till boende i utvalda kvarter, till exempel piloten Lånelådan i samarbete med BRF Knallen och Holmen. Lånelådan gör det enkelt för grannar i kvarteret att låna utrustning av varandra (av det slag man inte använder varje dag), i syfte att minska klimatpåverkan genom att låna mer och köpa mindre. Läs mer om Lånelådan här intill.

Forskare från KTH och RISE medverkade som aktionsforskare, dels genom att tillhandahålla metodik för samskapande med lokala aktörer. Här kan nämnas scenarie- och designmetodik för att undersöka den framtida potentialen för Sjöstaden 2030. Framtidsscenarier för hur man lever i stadsdelen när man nått klimatmålet 2030 med god hälsa och välbefinnande används i workshops med boende. Forskare bidrar även med explorativa beräkningar och kan visualisera effekten av hållbara beteendemönster som anammas i ett eller flera kvarter: ”Om alla i Sjöstaden skulle…”  – så lyckas vi nå målet Klimatneutrala Sjöstaden 2030!

För kontaktuppgifter och mer information om Sharing Cities Stockholm se www.sharingcities.se

FNs globala mål

Lånelådan

Lånelådan är ett pilotprojekt i BRF Knallen och Holmen för att underlätta delning mellan grannar i kvarteret. Lånelådan drivs av medborgarinitiativet Hammarby Sjöstad 2.0 (www.hs20.se) och Sharing Cities Stockholm (www.sharingcities.se) tillsammans med Husqvarna och boende i BRF Holmen och BRF Knallen. 

Lånelådan gör det enkelt för grannar i kvarteret att låna utrustning av varandra (av det slag man inte använder varje dag), i syfte att minska klimatpåverkan genom att låna mer och köpa mindre. 

Lånelådan är dels en förvaringsmöbel, med ett antal lådor som öppnas via kodlås, och som placeras på Knallens gård i början av februari. Lånelådan är också en grannskapsportal online, bara för er som bor i Knallen och Holmen, där man enkelt lägger upp bilder på saker man vill låna ut till grannar. 

Lånelådan står här fram till sommaren. I vinter vill vi göra det enkelt för dig och dina grannar att dela prylar med varandra. Under våren kommer Husqvarna även kunna tillhandahålla olika slags verktyg som ni har behov av i kvarteret.  Ta gärna kontakt med någon i projektgruppen om du vill delta i våra workshop under våren. Alla som bor här är välkomna!

För kontaktuppgifter och mer information om Lånelådan se www.laneladan.se

Viable cities

ElectriCITY är partner i ett långsiktigt strategiskt innovationsprogram, Viable cities, som byggdes upp under 2017. Verksamheten startade 2018 och den kommer att fortgå fram till år 2030. KTH står som värd och samordnare av programmet. Det har som mål att bidra till forskning och innovation inom området smarta städer och därigenom bidra till att Sverige möter sina energi- och klimatmål och skapar förutsättningar för hållbar tillväxt.

Innovationsprogrammets vision är att ”Sverige ska inspirera till och ha en ledande roll i energi- och klimatarbete, genom smarta och hållbara städer”.

Viable Cities arbetar med fyra fokusområden: Livsstil och konsumtion, Planering och byggd miljö, Mobilitet, Integrerad infrastruktur.
Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram som består av samhällsaktörer från i huvudsak fyra grupper: näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och ideella sektorn. Bland deltagarna finns fyra städer, Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, samt KTH, Chalmers, Lunds Universitet, Umeå Universitet, samt RISE. Från näringslivet deltar bland andra Ericsson, Scania, Skanska och Intel. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Ett strategiskt innovationsprogram är en långsiktig satsning på upp till 12 år där programmet utvärderas och beviljas eventuell fortsatt finansiering av finansierande myndigheter i etapper om tre år.

Läs mer om Viable Cities här.

Framtidens Energisystem

ElectriCITY medverkar i ERANET, ett projekt om framtida energiutveckling och som syftar till att underlätta övergången från ett samhälle beroende av fossila bränslen till ett kretsloppssamhälle. Hur kommer det framtida energisystemet påverkas av att vi går från att vara konsumenter till att producera vår egen energi? Hur ska energiproducenter ställa om sin produktion så att den mer flexibel, men samtidigt klara energikonsumtionen för den kallaste, mörka natten? Hur ser de framtida betalsystemen för energi ut?

Projektet har tre testbäddar i Europa varav Hammarby Sjöstad är en. De svenska deltagarna är Riksbyggen, Fortum, Veolia, Ellevio, KTH och ElectriCITY.

Läs mer om ERANET av Björn Laumert, KTH, här.

Ny Vattenteknik

I  Hammarby Sjöstad finns Sveriges – och ett av Europas – ledande forskningscentra för vattenreningsteknik, Sjöstadsverket på Henriksdalsberget.

Bristen på rent vatten är ett växande problem i världen – och i Sverige. Sjöstadsverket arbetar med effektivisering av existerande teknik och utveckling och implementering av ny teknik och nya metoder. Det är åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan och resursanvändning på reningsverken. Ett av projekten handlar om att utveckla de kommunala vattenreningsanläggningarna till produktionsanläggning för energi, kommersiellt gångbara ämnen, som fosfor, samt rent vatten, dvs en cirkulär ekonomi. Genom forskningsprojekt bidrar Sjöstadsverket till att främja svensk cleantech export inom vattenområdet. Sjöstadsverket ägs och drivs av IVL och KTH, både medlemmar av ElectriCITY.

Läs mer om Sjöstadsverket av Staffan Filipsson, IVL, här

Digitala Staden

I samarbete med Intel Sweden AB, Ericsson, Stockholms stad, Skanska, KTH med flera vill ElectriCITY ta ett samlat grepp på den digitala strukturen för IoT och 5G för att lyfta Hammarby Sjöstad till nästa nivå av innovationer för klimat och hållbar utveckling.

Vi förbereder nu en förstudie om hur Hammarby Sjöstad ska kunna fungera som testbädd för en horisontell integration av IoT och hög kapacitet via 5G för bättre styrning av energi, transporter, återvinning, luftkvalitet, vilket syftar till bättre resursflöden och en bättre användning av knappa resurser. Vi hoppas att en sådan testbädd ska vara i funktion senast 2020 och få fullt genomslag under de kommande fem åren.

Läs mer om IoT av Johan Falk här.

För mer information kontakta Rickard Dahlstrand.

Dokument och rapporter

Energikartläggning 2018,
”Energi hemma” och klimatmål 2030

Energikartläggningen i Hammarby Sjöstad, som i sin senaste omgång omfattar 188 byggnader med 7 212 lägenheter, har visat på grundläggande brister i tre skeden av byggprocessen: i ritningarna, i byggandet och i övertagande och förvaltning av energisystemen. Kartläggningen har också visat på en stor potential för förbättringar, energibesparingar på uppskattningsvis upp till 60 procent genom optimeringar och investeringar, som betalar sig på några år. När det gäller större förändringar i energisystemen som återvinning från luftvärme, bergvärme, solceller, solfångare, varierar förutsättningarna och potentialerna mycket från förening till förening.

Läs mer vad Allan Larsson och Jörgen Lööf skrivit om energikartläggningen 2018, här.