Sjöstaden – mest framtidskänsla i hela Europa!

[fusion_text]Bokförlaget Lonely Planet har utsett Hammarby Sjöstad till den sjätte platsen i världen över ställen som ger mest framtidskänsla. Sjöstaden är den enda platsen i Europa som lyckats komma med på 10-i-topp listan. På första plats är Tokyo och på andra plats placerade sig forskningsstationen McMurdo på Antarktis och på tredje plats Dubai i Förenade Arabemiraten. Lonely Planet skriver på sin hemsida om Sjöstaden som en estetisk och miljövänlig stadsdel med solpaneler som värmer vatten och underjordiskt sopsug. Dessutom är stadsdelen en lugn plats med ett trevligt promenadstråk längs med båda sidorna om kanalen.

Ta del av hela listan på: Lonley Planet[/fusion_text]

Hammarby Sjöstad – ett starkt globalt varumärke

[four_fifth last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]

I konkurrens med hållbara städer och stadsområden i andra länder står sig Hammarby Sjöstad väl. Sjöstadens varumärke är starkt vid europeiska och globala jämförelser. Det var en av slutsatserna vid ElectriCITYs seminarium i början av september om Sjöstaden i exportfrämjandet.

Hundratals delegationer från utlandet med över 5.000 deltagare – samhällsplanerare, borgmästare, forskare, journalister och ministrar – kommer varje år hit för att studera hållbar stadsbyggnad. Seminariet handlade om hur vi kan utveckla Sjöstadens roll i exportfrämjandet. Mats Denninger, UD, och Håkan Dahlfors, Business Sweden, inledde. Martin Spjern, Volvo AB, Johan Konnberg, Roadmap Sweden, Christer Öjdemark, Envac, Stellan Fryxell, Tengboms, Ulf Ranhagen, Sweco, Irena Lundberg, Stockholm Business Region, Ulf Ranhagen, Sweco/KTH och Mikael Jansson, Dalkia, kommenterade och talade om betydelsen av Hammarby Sjöstad för svensk exportindustri.

Jan Annerstedt, professor vid Köpehamns handelshögskola ledde och sammanfattade seminariet i följande sex punkter:

 • Hammarby Sjöstad som fullskalig innovationsplattform: För både företag och institutioner fungerar Sjöstaden idag som ett vitalt stadsområde med inslag av (a) forskning och experimentell utveckling, (b) fullskalig försöksverksamhet av tekniskt- kommersiella lösningar och (c) demo-område för färdiga produkter. Inriktningen av dessa verksamheter förblir i huvudsak mot clean-tech, energioptimering och andra verksamheter som syftar till en mera hållbar samhällsutveckling.
 • Hammarby Sjöstad som marknadsplats: För många företag har Sjöstaden under alla år förblivit ett viktigt referensobjekt. Sjöstaden står samtidigt modell för hållbar stadsutveckling i olika skalor – från området som helhet till enskilda byggnader, lägenheter och arbetsplatser. Marknadsplatsen omfattar nya produkter och ny teknik såväl som nya affärslösningar som kan förevisas i full skala.
 • Hammarby Sjöstad som destination för besökare: Sjöstaden lockar varje år en stor mängd intresserade besökare – politiker, stadsplanerare och andra tjänstemän och inte minst affärsinriktade specialister såväl som personer med mera allmänt intresse i hållbar stadsutveckling, ny arkitektur och modern urban planering. För många av dessa besökare utgör Sjöstaden en inspirerande förebild. Sjöstaden framträder mer och mer som ett levande, användbart exempel på avancerad stadsbyggnadskonst under fortsatt utveckling.
 • Hammarby Sjöstad som gemensamt varumärke: I konkurrens med hållbara städer och stadsområden i andra länder står sig Sjöstaden väl. Sjöstadens varumärke är starkt vid europeiska och globala jämförelser. Kommersiellt är varumärket mycket värdefullt för företag och institutioner med verksamhet i Sjöstaden. Att förknippas med Hammarby Sjöstad ökar värdet av det egna varumärket.
 • Hammarby Sjöstad som användbar symbol för brukar- och medborgarinflytande vid stadsutveckling: Sjöstaden som helhet bjuder på eftertraktad kunskap och praktiska insikter i de komplicerade processer som leder till avancerad stadsutveckling. Här tas nya initiativ med aktivt deltagande av bostadsrättsföreningar och andra intressegrupper, partnerskap fungerar mellan företag och myndigheter, samarbete utvecklas över sektorsgränserna, professionella nätverk av specialister rådfrågas.
 • Hammarby Sjöstad som levande laboratorium för ”Sustainable City Development”, där företag och forskare och andra specialister samt inte minst de som bor och är verksamma i stadsdelen gemensamt och på egen hand kan vidareutveckla Sjöstaden. Det skall finnas svängrum och möjligheter att förbättra stadsdelens utbud av service, dess byggnader, infrastruktur och andra faciliteter. Ledord för detta svenska ”Urban Living Lab” är förbättrad livskvalitet genom egen och gemensam verksamhet.

[/fusion_text]

Demostad Energi

[four_fifth last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text]

Hammarby Sjöstad 2.0

Demostad Energi

ElectriCITY/Sjöstadsföreningen, vill göra Hammarby Sjöstad till demostad för energi, innefattande såväl energieffektivisering som smart och förnybar energi.

Kartläggning

Hammarby Sjöstad byggdes med höga ambitioner för energi och miljö. Målet var att komma ner till 100 kWh per kvm och år. ElectriCITY/Sjöstadsföreningen genomförde 2013 en kartläggning av energianvändning i Hammarby Sjöstad. Den visade att energianvändningen i de allra flesta byggnader är större än vad som var planerat:

 • Energianvändningen var i genomsnitt 118 kWh per m2/ år i de 96 byggnader som undersöktes.
 • Spridningen var stor – från 55 i de bästa husen till 185 kWh per m2/år i de sämsta husen, de allra flesta låg ett bra stycke över Stockholms stads krav.

Energiansvarig

Vi verkar för att varje bostadsrättsförenings styrelse ska ha en energiansvarig, EA, som kan arbeta aktivt med sin förenings energifrågor. Den energiansvariga får delta i våra energiaktiviteter och energimöten och det är önskvärt att bostadsföreningarna fattar beslut och skriver in i föreningens protokoll att den energiansvariges roll är ”att driva energifrågor som gynnar föreningen och dess medlemmar, insamla information och material som presenteras för styrelsen som underlag för eventuella beslut som skall tas”. Självklart kan ordförande även vara energiansvarig. Det kan även underlätta om det är några personer som bildar en energigrupp tillsammans med energiansvarig för att minska arbetsbelastningen.

Eco-drive

ElectriCITY/Sjöstadsföreningen har anlitat Willy Ociansson, en av Sverige mest erfarna energiexperter, i energiarbetet. Tillsammans med Willy har energiansvariga och oftast fler personer från styrelser gjort en energikartläggning av föreningarnas fastigheter. Denna så kallade Eco-drive är både underhållande, lärorik och uppskattad. Hittills är 28 Brfer kartlagda och tanken är att alla medlemmar i Sjöstadsföreningen ska göra Eco-drives.

Klimatklivet i Sjöstaden

Initiativet ”Klimatklivet i Sjöstaden”, invigdes av energiminister Ibrahim Baylan på plats i en undercentral i Brf Sjöstaden 1 i augusti 2016.

Genom att vara med i ”Klimatklivet i Sjöstaden” så engagerar sig Brfer och deras energiansvariga i följande punkter:

 • Brf sätter mål för energieffektivisering och startar ett samarbete med en energientreprenör – ”Målstyrd Energiförvaltning”.
 • Brf lägger upp en plan för arbetet med att erbjuda laddning av elbilar hemma i garaget – ”Ladda hemma”.
 • Brf gör upp en plan för utbyte av gammal belysning till LED lampor – ”Belysningsutmaningen”.
 • EA deltar i Sjöstadsföreningens/ElectriCITYs arbete med att undersöka lösningar för förnybara energikällor.

 

Många föreningar i Sjöstaden är aktiva i energiarbetet och har anammat tanken att se klimatförändringar som en lönsam möjlighet istället för ett dyrt problem. De som går med i ”Klimatklivet i Sjöstaden” kan sänka energiförbrukningen, göra kostnadsbesparingar och till slut producera egen förnybar energi.

ecity-klimatklivet

Genom engagemang i ”Klimatklivet i Sjöstaden” och medlemskap i Sjöstadsföreningen får föreningarna tre erbjudanden:

 • En halvdags energigenomgång av föreningens byggnader, Eco-drive, till ett värde av ca 6.000 kronor.
 • Hjälp att söka medel till laddplatser för elbilar i garage. 16 föreningar har redan sökt stöd till ”Ladda Hemma” och hittills har vi fått beviljade medel på 421.687 kr. Bidragen täcker 50 procent av föreningens kostnader för installationen.
 • Hjälp med att söka finansiering till andra energi/klimat-åtgärder från det rikstäckande initiativet ”Klimatklivet”, för vilket regering och riksdag avsatt 3.5 miljarder under fem års tid.

Målstyrd Energiförvaltning

ElectriCITY/Sjöstadsföreningen har utformat en ny modell för energieffektivisering – Målstyrd Energiförvaltning – som kompletterar eller ersätter traditionell fastighetsförvaltning. Vi vill ta ett samlat grepp för att upphandla funktion, inte teknik. Funktionen är lägre energianvändning och bättre inomhusklimat.

Målstyrd Energiförvaltning betyder att man sätter ett mål för föreningens energibesparing. Det är ett förenklat avtal för optimering och justering av energisystem och innebär följande:

 • Energikartläggning med analys av besparingspotential.
 • Ett långsiktigt driftavtal med mål för sänkt energianvändning.
 • Delad energibesparingsvinst med entreprenör.
 • Enkelt och transparent avtal för Brf.
 • Trygghet med seriösa aktörer.

Vi samarbetar med Miljöförvaltningen i Stockholms Stad samt flera bygg och fastighetsbolag i utformandet av Målstyrd Energiförvaltning.

Demostad Hammarby Sjöstad

Flera olika forskningsprojekt med KTH pågår för att följa upp resultaten av energiarbetet, bland annat ett EU-finansierat projekt, CIVIS, i vilket Hammarby Sjöstad ingår tillsammans med Trento i Italien och Helsingfors som forskningsfält. ERANET, är ett annat KTH-projekt som är ett energi-planeringsverktyg för optimering av framtidens elnät.

Vi är även demostad för olika alternativ av egenproducerad förnybar energi, exempelvis solenergi och sjövärme. Till våren 2017 ska så kallade Energikollektorer sänkas ner i Hammarby Kanal och precis som bergvärme utnyttja skillnaden i temperaturen i vattnet och enligt kalkyler minska en förenings energiförbrukning med ca 70%.

ElectriCITY har genomfört ett antal seminarier kring solenergiteknik med fokus på den teknik som kommer att vara i mera allmänt bruk omkring 2020 och som nu ska ut i demoverksamhet under de närmaste åren. Stockholms stads solenergistrategi ligger till grund för arbetet. Den innefattar bland annat en kartläggning av potentialen för solenergi från taken på alla hus i Stockholm.

För mer info:

http://www.stockholm.se/stockholmssolkarta[/fusion_text][/four_fifth]

Sjöstaden som demostad för solenergi

[four_fifth last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]ElectriCity och Sjöstadsföreningen vill göra Hammarby Sjöstad till en testbädd och demostad för framtidens solenergiteknik. Vid ett seminarium i november presenterades planerna för demostaden.

Potentialen för solenergi är stor och det finns många tekniska lösningar som kan få kommersiellt genomslag de närmaste åren. Forskningsinstitutet Swerea IVF presenterade tänkbara scenarier, som visar att solenergi kan förväntas utvecklas snabbt och stå för en stor andel av jordens energiförsörjning inom några årtionden. Mälardalens Högskola visade hur solceller kan kombineras med värmepumpar på ett effektivt sätt. Ett av de stora företagen inom branschen, Viessmann, visade solenergilösningar för fjärrvärme och hur man effektivt kan lagra energi med is. Ytterligare ett antal tekniska solenergilösningar under utveckling presenterades, vilka har potential att sänka produktionskostnaderna för solpaneler och öka energiutbytet från dessa.  Därutöver gavs en genomgång i hur solceller kan integreras i väggar, fönster och tak, och därmed göra själva huskroppen en del i en fastighets energiförsörjning. Flera fastighetsägare i Sjöstaden, bland annat Fryshuset, är intresserade av att fungera som demoplats för framtidens solenergiteknik. Detta seminarium var det första i en serie möten som syftar till att få ledande producenter att välja Sjöstaden som test och demostad för nästa generation av solenergiteknik[/fusion_text]