Inlägg

Lärdomar från Sjöstaden för The Green Dragon Lake

Hammarby Sjöstad är populärt i Kina, där man ska bygga städer för 250 miljoner invånare de närmaste 10-15 åren. Häromdagen var det borgmästaren i Xinzheng som ville veta hur Sjöstaden fungerar. Senast besöktes Sjöstaden av en delegation från China Development Bank för att lära av våra erfarenheter, framför allt hur man bygger ett sopsugsystem för att ta hand om avfallet. Jonas Törnblom, Envac visade staden, sopnekast på gårdarna och terminalen på Textilgatan – svenskt exportfrämjande i en mycket praktisk form med sikte på en av de nya städerna, The Green Dragon Lake, som ska byggas utanför Peking.

Hammarby Sjöstad – ett starkt globalt varumärke

[four_fifth last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]

I konkurrens med hållbara städer och stadsområden i andra länder står sig Hammarby Sjöstad väl. Sjöstadens varumärke är starkt vid europeiska och globala jämförelser. Det var en av slutsatserna vid ElectriCITYs seminarium i början av september om Sjöstaden i exportfrämjandet.

Hundratals delegationer från utlandet med över 5.000 deltagare – samhällsplanerare, borgmästare, forskare, journalister och ministrar – kommer varje år hit för att studera hållbar stadsbyggnad. Seminariet handlade om hur vi kan utveckla Sjöstadens roll i exportfrämjandet. Mats Denninger, UD, och Håkan Dahlfors, Business Sweden, inledde. Martin Spjern, Volvo AB, Johan Konnberg, Roadmap Sweden, Christer Öjdemark, Envac, Stellan Fryxell, Tengboms, Ulf Ranhagen, Sweco, Irena Lundberg, Stockholm Business Region, Ulf Ranhagen, Sweco/KTH och Mikael Jansson, Dalkia, kommenterade och talade om betydelsen av Hammarby Sjöstad för svensk exportindustri.

Jan Annerstedt, professor vid Köpehamns handelshögskola ledde och sammanfattade seminariet i följande sex punkter:

  • Hammarby Sjöstad som fullskalig innovationsplattform: För både företag och institutioner fungerar Sjöstaden idag som ett vitalt stadsområde med inslag av (a) forskning och experimentell utveckling, (b) fullskalig försöksverksamhet av tekniskt- kommersiella lösningar och (c) demo-område för färdiga produkter. Inriktningen av dessa verksamheter förblir i huvudsak mot clean-tech, energioptimering och andra verksamheter som syftar till en mera hållbar samhällsutveckling.
  • Hammarby Sjöstad som marknadsplats: För många företag har Sjöstaden under alla år förblivit ett viktigt referensobjekt. Sjöstaden står samtidigt modell för hållbar stadsutveckling i olika skalor – från området som helhet till enskilda byggnader, lägenheter och arbetsplatser. Marknadsplatsen omfattar nya produkter och ny teknik såväl som nya affärslösningar som kan förevisas i full skala.
  • Hammarby Sjöstad som destination för besökare: Sjöstaden lockar varje år en stor mängd intresserade besökare – politiker, stadsplanerare och andra tjänstemän och inte minst affärsinriktade specialister såväl som personer med mera allmänt intresse i hållbar stadsutveckling, ny arkitektur och modern urban planering. För många av dessa besökare utgör Sjöstaden en inspirerande förebild. Sjöstaden framträder mer och mer som ett levande, användbart exempel på avancerad stadsbyggnadskonst under fortsatt utveckling.
  • Hammarby Sjöstad som gemensamt varumärke: I konkurrens med hållbara städer och stadsområden i andra länder står sig Sjöstaden väl. Sjöstadens varumärke är starkt vid europeiska och globala jämförelser. Kommersiellt är varumärket mycket värdefullt för företag och institutioner med verksamhet i Sjöstaden. Att förknippas med Hammarby Sjöstad ökar värdet av det egna varumärket.
  • Hammarby Sjöstad som användbar symbol för brukar- och medborgarinflytande vid stadsutveckling: Sjöstaden som helhet bjuder på eftertraktad kunskap och praktiska insikter i de komplicerade processer som leder till avancerad stadsutveckling. Här tas nya initiativ med aktivt deltagande av bostadsrättsföreningar och andra intressegrupper, partnerskap fungerar mellan företag och myndigheter, samarbete utvecklas över sektorsgränserna, professionella nätverk av specialister rådfrågas.
  • Hammarby Sjöstad som levande laboratorium för ”Sustainable City Development”, där företag och forskare och andra specialister samt inte minst de som bor och är verksamma i stadsdelen gemensamt och på egen hand kan vidareutveckla Sjöstaden. Det skall finnas svängrum och möjligheter att förbättra stadsdelens utbud av service, dess byggnader, infrastruktur och andra faciliteter. Ledord för detta svenska ”Urban Living Lab” är förbättrad livskvalitet genom egen och gemensam verksamhet.

[/fusion_text]

Nya Hammarbybacken

[four_fifth last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][fusion_text]

NYA HAMMARBYBACKEN

 Hammarbybacken i dag

Hammarbybacken är vintertid ett centrum för utförsåkning på skidor och bräda i Stockholm. I anslutning till Hammarbacken finns elljusspår för skidåkning och motionslöpning. Hammarbybacken används under den gröna delen av året bland annat för utförsåkning med cykel.

Hammarbybacken hade  under en vinter cirka 60.000 skiddagar.

I närområdet – Södermalm, Nacka och Söderförort – bor mer än en kvarts miljon människor. Men publikunderlaget är större än så; anläggningen nås via tunnelbana och tvärbana av tillresande från hela Storstockholm.

Vår bedömning är att det i Hammarbybacken finns en stor potential för att skapa en skidanläggning minst i klass med de bästa anläggningarna som har byggts upp i andra europeiska länder.

”Nya Hammarbybacken”

Vårt koncept för ”Nya Hammarbybacken” är ett bidrag till att förverkliga Stockholms stads ambition om en långsiktig satsning på Hammarbybacken. Konceptet kan sammanfattas i följande punkter:

Det ska vara en anläggning för året-runt skidåkning, både utförs- och längdåkning; längs Hammarbybackens fot på den östra och södra sidan anläggs en skidtunnel och från toppen med en sträckning på den östra sidan av backen anläggs en tunnel för utförsåkning.

Det ska vara en anläggning för motion och hälsa, framför allt för barnfamiljer och ungdomar, men också ge plats för mer avancerad åkning och för tävlingar

Den ska bygga på ny teknik som visar vägen för kostnadseffektiva skidtunnlar, ett koncept som kan bli en förebild för anläggningar på andra håll

Den ska ha ett energisystem som är kolidoxidneutralt och energieffektivt och som utnyttjar den goda tillgången på energi under vår, sommar och höst

Den ska utformas som en del i en sammanhängande vision av samspel mellan anläggningar för arenaidrott – framför allt Globen och Nya Söderstadion – och anläggningar för breddidrott som skidåkning, joggning, friidrott och simning.

Den ska ingå som ett viktigt element i Stockholms näringspolitiska utveckling när det gäller turism och besöksnäring.

Den ska vara ekonomiskt bärkraftig, vilket innebär att investeringarna ska finansieras genom intäkter från dem som utnyttjar anläggningen och således inte belasta den kommunala ekonomin.

Ny kostnadseffektiv teknik för skidtunnlar

I arbetet på ”nya Hammarbybacken” har vi studerat planerna på att i Bålsta bygga en anläggning för utförsåkning och att i Västerås anlägga en längdåkningstunnel. Planerna för båda dessa anläggningar har nu tills vidare lagts på is.

Vi har dragit slutsatsen det är nödvändigt att utnyttja ny och kostnadseffektiv teknik för att kunna bygga skidanläggningar som är ekonomiskt bärkraftiga. Vi har därför inlett samarbete med Lindstrand Tehchnologies – http://www.lindstrandtech.com/ – i Storbritannien, ett världsledande företag inom ”inflatable structures”. Företaget erbjuder en teknik som kräver mindre ingrepp i mark och natur än de byggnader som planerats i Bålsta och Västerås, är lättare att sätta upp och ta ner, och kostar mindre i investering. De kan utrustas med en isolering som bidrar till mycket låga U-värden.

Ett nytt energikoncept för ”Nya Hammarbybacken”

Ambitionen är att bara använda förnybar energi och att göra anläggningen energieffektiv. Vi har därför inlett samarbete med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, om ett nytt energikoncept för skidanläggningen för låg energiförbrukning och förnybar energi.

En toppstuga för skidåkare och för turister

I konceptet för ”Nya Hammarbybacken” ingår en upprustning av infrastrukturen i backen, Det behövs en ny lift eller kabinbana samt byggnader som kan rymma omklädningsrum, bastu, skidshop, kafé och restaurang mm. Till detta vill vi lägga en toppstuga som kan fungera som service inte bara för skidåkare, utan för alla som använder Hammarbybacken som en plats för motion och, inte minst, för tillresande turister. Här finns en stor potential för att utveckla samspelet mellan idrottsverksamhet och besöksnäring.

Skrivelse till Stockholms Idrottsnämnd.[/fusion_text][/four_fifth]