Sjöstadsborna delar allt mer varor och tjänster

Intresset för delningstjänster har ökat markant i Hammarby Sjöstad. Hela 74 procent av de bofasta i stadsdelen har använt en webbplats/app/sociala medier eller en fysisk plats för att dela eller köpa/sälja varor eller tjänster. Det är en ökning med över 10 procentenheter från förra året.

Det visar SjöstadsOpinion, en årlig undersökning som analys- och undersökningsföretaget Novus genomför på uppdrag av ElectriCITY. Syftet är att få en bild av hur de boende i Sjöstan tänker och agerar i miljö-och hållbarhetsfrågor. Svarsunderlaget bygger på 300 telefonintervjuer.

Den allra vanligaste delningstjänsten är att man köpt eller sålt varor/tjänster, följt av att man hyr eller hyr ut varor/tjänster digitalt eller fysiskt. En av fyra bland de som använder delningstjänster har till exempel hyrt bostad eller fritidsbostad av en privatperson under de senaste två åren via en webbplats eller mobilapp. Däremot har antalet personer som hyrt eller lånat saker – såsom verktyg, trädgårdsredskap, fritidsutrustning, kläder eller andra föremål av privatpersoner – minskat det senaste året.

Av rapporten framgår också att drygt sex av tio av de som flyger årligen kan tänka sig att flyga hälften så mycket som idag för att på så sätt bidra till en minskad klimatpåverkan. Sjöstadsborna är också beredda att ställa om sin kost av miljöskäl. Idag äter nära nio av tio ibland nöt- eller fläskkött och av dessa kan hela 79 procent tänka sig gå över till mer klimatsmart kost utan nöt- och fläskkött. Även intresset för att köpa elbil tenderar att öka bland de boende i Sjöstan.

SjöstadsOpinion är uppdelad i ElectriCITY:s olika verksamheter och fokusområden. Ta del av hela undersökningen här.

Klimatklivet laddar om – nya pengar till laddplatser

Nu öppnar regeringens initiativ Klimatklivet igen. Det betyder att det blir möjligt att söka nya bidrag för installation av laddningsplatser för elbilar i Sjöstan.

Satsningen ingår i den vårbudget som riksdagen fattade beslut om i veckan. Totalt fick Naturvårdverket cirka en miljard extra, varav drygt 700 miljoner kronor går till investeringar som ska minska koldioxidutsläppen i Sverige, det så kallade Klimatklivet. Bidraget är öppet för företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer som vill genomföra åtgärder med hög klimatnytta per investerad krona. Det innebär bland annat att bostadsrättsföreningar kan söka bidrag för installation av laddningsplatser i garagen.

Idag finns närmare 400 laddningsplatser för elbilar i Hammarby Sjöstad. Det gör oss förmodligen till den laddningstätaste stadsdelen i Sverige. Men det räcker ändå inte om vi ska nå de lokala klimatmålen och minska koldioxidutsläppen på våra vägar.

På den här hemsidan finns råd och tips till alla bostadsrättföreningar som funderat på att installera laddningsutrustning i garagen. Tre enkla steg som underlättar för styrelser och andra som vill driva frågan om fler laddningsplatser. Läs mer på https://hammarbysjostad20.se/ladda-hemma/. ElectriCITY hjälper gärna brf-styrelserna med ansökningar och med kontakter till installatörer och teknikleverantörer. Klimatklivet öppnar på nytt för ansökningar om bidrag i augusti.

Ta även del av Dagens Nyheters utförliga artikel med 22 frågor och svar om elbilar https://www.dn.se/ekonomi/har-ar-allt-du-behover-veta-om-elbilar-22-fragor-och-svar/

 

ElectriCITY växer med nya medlemmar och nya projekt

ElectriCITY växer. Organisationen har nu – utöver intresseföreningen Sjöstadsföreningen – drygt 50 medlemmar från näringsliv, forskningsinstitut och högskolor. Och intresset är fortfarande stort, fler nya medlemmar väntas in under året.

– Det är mycket glädjande att så många är engagerade i det arbete kring systemskiften inom hållbarhet som vi bedriver i Hammarby Sjöstad. Samarbetet med våra medlemmar och partners är både inspirerande och grundläggande för verksamheten,säger ordförande Ann-Sofie Gaverstedt. Enviktig del är att Sjöstaden ska kunna fungera som en testbädd för företag, organisationer, högskolor, forskare och andra som vill prova nya och innovativa hållbarhetslösningari en befintlig stadsmiljö.

Sammantaget pågår ett 30-tal hållbarhetsprojekt under det övergripande namnet Hammarby Sjöstad 2.0. Det är alltifrån energieffektiviseringar och investeringar i förnybar energi till fossilfria transporter och laddningsplatser för elbilar. Målet är att nå det lokala miljömål som satts upp för Sjöstaden och som säger att stadsdelen ska vara klimatneutralt till år 2030. Intentionen är också att verksamheten ska fungera som en inspiration för andra städer och stadsdelar i deras omställningsarbeten.

En nytillkommen medlem är Trollhättan-baserade elfordonsutvecklaren NEVS. De planerar just nu för en testbädd av mobilitetstjänster i Hammarby Sjöstad. Det handlar om ett transportsystem där bilen delas mellan flera användare och bokas via en app. I framtiden kommer självkörande fordon som kan hämta upp och lämna passagerare att användas. Ett system för nästkommande generation av bilpooler, helt enkelt.

– Vi ser en framtid där vi varken äger eller på sikt kör egna bilar, utan tar del av mobilitetstjänster som erbjuder eldrivna och självkörande fordon, berättar Nadia Kabir på NEVS. Syftet med det här första testet är att ta reda på hur vår tänkta mobilitetstjänst fungerar utifrån de transportbehov som de boende i Sjöstan har. Vi kommer inte att använda oss av NEVS egna eller självkörande fordon denna gång, men de bilar vi håller på att utveckla är både elektrifierade och autonoma.

 

 

Även styrelsen i ElectriCITY har fått nya ledamöter. Vid årsmötet i maj månad valdes tre nya ledamöter in och så här ser hela styrelsen ut numera:

Ordinarie ledamöter:

Ann-Sofi Gaverstedt Teknikföretagen, ordförande (omval)

Monica Axell, vise ordförande (omval)

Charlotte Eisner, DEFA (nyval)

Jan Boström, Sjöstadsföreningen (nyval)

Olga Kordas, KTH/Viable Cities (omval)

Marie-Louise Persson, Riksbyggen (omval)

Östen Ekengren, IVL/Smart City Sweden (omval)

Jonas Törnblom, Envito (omval)

 

Suppleanter:

Fredrik Rosenqvist, EON (omval)

Johan Teselius, Infranode (nyval)

Framtidsscenarier på ElectriCITY-dagen

På torsdag, den 16 maj, är det dags igen. Då hålls ElectriCITY-dagen i Internetstiftelsen lokaler i Hammarby Sjöstad. Temat den här gången är Hammarby Sjöstad 2.0 som testbädd för projekt inom smart energi, hållbara transporter, återvinning, delningsekonomi och digitalisering.

– ElectriCITY-dagen har en fullspäckad agenda. Vi kommer att diskutera och exemplifiera hur vi kan sänka förbrukningen i fastigheterna genom att lagra egen energi, hur en utbyggnad av infrastrukturen för elbilar kan påskyndas och hur ett testprojekt med självkörande elbilar kan realiseras i Sjöstan. Detta och mycket mer, berättar Jörgen Lööf på ElectriCITY.

Dagen inleds av Petter Olson, student på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, som gör sitt examensarbete i Hammarby Sjöstad i samarbete med ElectriCITY. Han har genomfört en djupgående studie och i sin presentation beskriver han vad som behöver göras för att sjöstadsbornas totala klimatpåverkan ska halveras till år 2030 samt vad som krävs för att lokala transporter och bostäder ska uppnå full klimatneutralitet. Studien har klimatprofessor Johan Rockströms koncept, ”Carbon Law”, som utgångspunkt.

– Jag har tagit fram ett antal nödvändiga omställningsscenarier. Det handlar om fem stora utsläppskategorier; marktransporter, mat, bostad, flyg och övrig konsumtion. Det berör med andra ord många parter i Sjöstan, alltifrån boende och lokala fastighetsägare till skolor, matbutiker, restauranger och mobilitetsleverantörer säger Petter Olson.

Sjöstadsbornas sammantagna levnadsvanor orsakar idag utsläpp på cirka åtta ton koldioxidekvivalenter per person och år. Uppdelat i de fem kategorierna släpper de boende ut mest när det gäller mat, flyg och övrig konsumtion. Där ligger man över det svenska genomsnittet, medan utsläppen för resor och bostäder ligger under.

Petter Olsons studie visar att det krävs stora miljösatsningar för att de klimatmål som är satta för Sjöstaden ska uppnås. Det handlar bland annat om förändringar i konsumtionsvanor samt att ny teknik implementeras genom nya aktörsnätverk och verksamhetsmodeller. Det kan exempelvis vara en kraftfull utbyggnad av solceller – både på taken och väggarna – eller en större satsning på fossilfria bilar och transporter.

Till exempel skulle en omfattande omställning till elbilar, som delas mellan flera familjer, kunna reducera utsläppen från marktransporter med nästan 90 procent till år 2030.

– Vi kan naturligtvis också göra mycket som enskilda personer genom att avstå från en del materiell konsumtion, flyga mindre och äta mer klimatsmart kost, konstaterar Petter Olson.

 

Agenda ElectriCITY- dagen den 16 maj 2019 

 10.30 Välkommen

Hur utformar vi nya system för hållbar stadsutveckling – Ann-Sofi Gaverstedt,    ordförande ElectriCITY.

10.38 Hur fungerar testbäddar i Hammarby Sjöstad? – Jörgen Lööf, VD ElectriCITY.

10.45 Hammarby Sjöstad 2.0 – En fossilfri och klimatneutral stadsdel år 2030

Hammarby Sjöstad – Hur når vi klimatmålet via våra testbäddar? – Petter Olsson, KTH.

10.55 Smart och förnybar energi – Egenproducerad energi och el för att minska effektuttag

Energi Hemma + gemensam upphandling av energiåtgärder i Hammarby Sjöstad – Jörgen Lööf, ElectriCITY.

11.00 Rapport om samtal och slutsatser i styrgruppen energi om olika testbäddar för egen elproduktion. – Björn Laumert, KTH

11.10 Produktion av lokal solel – Jörgen Almerborn, Vattenfall.

11.17 Kan Hammarby Sjöstad vara en testbädd för att öppna lokala elnät för delande av el mellan    fastigheter, Stephan Stålered, Ellevio

11.24 Microgrid i Tyskland – Erik Mårtensson, Siemens

11.31 Microgrid i Simris – Peder Kjellén, E.ON

11.38 Hur går vi vidare med Microgrid i Sjöstaden? –  Sten Bergman, ElectriCITY

10.43 Utlysningar – Testbäddar och Urban Living Lab

Utlysningar för nya samarbeten i testbäddar – Allan Larsson, ElectriCITY, Monica Axell, RISE.

11.53 Grön Bostad 2.0, ett kommunikationskoncept för spridning av Hammarby Sjöstad 2.0 – Allan Larsson, ElectriCITY

12.00 Lunch + mingel

13.00 Hållbara transporter – Smart integration av energi/transport, samt testbädd för självkörande elbilar

Ladda Hemma + vision för autonoma transporter i Hammarby Sjöstad – Jörgen Lööf, ElectriCITY.

13.05 Nya elfordon på gång. Bättre batterier utlovas. Smart integration av energi/transport. – Charlotte Eisner, DEFA, ordförande i styrgruppen för hållbara transporter.

13.15 Hur ser framtidsladdningen ut och vad händer med bussar och tunga fordon? Smarta logistiklösningar erbjuder bilen som en tjänst – Sten Bergman, ElectriCITY

13.24 Ladda Hemma Kampanj i Sverige. Hur kan vi få fordons & laddbranchen att genomföra en nationell turné kring elbilar och hemmaladdning? – Henric Gustafson, ElectriCITY

13.30 Digitalisering – Hur underlättar vi den fysiska och finansiella strukturen genom molntjänster?

Den digitala energideklaration – Rickard Dahlstrand, ElectriCITY

13.37 Kan beteendeförändring spara energi? Ett projekt i Hammarby Sjöstad tillsammans med Telia och KTC – Rickard Dahlstrand, ElectriCITY

13.42 Digitalisering inom fordons/transportsektorn. Självkörande bilar, hur möjliggör vi en testbädd i Sjöstaden? – Sten Bergman, ElectriCITY

13.49 Hammarby Sjöstad som testbädd för 5G – Andreas Dahlqvist, Telia

13.56 Öppen data och datadriven innovation i den smarta staden – Eric Hjelmestam, Metasolutions

14.03 Rapport från ett seminarium om hur blockkedjor kan göra nytta i ditt projekt. – Per Sandström, PWC

14.10 Juice och frukt

Pausfråga: Vilken tjänst eller produkt vill ditt företag testa i Sjöstaden?

14.30 Affärsplattform för nationella och internationella samarbeten

Hammarby Sjöstad – Hur kan vi realisera affärspotentialen? – Ann-Sofi Gaverstedt, Teknikföretagen.

14.37 Erbjudande – MatchMaking-event i Indien – Albin Carlén, Swedish Smart Grid Forum.

14.44 Erbjudande – MatchMaking-event i Kina – Quanhong Feng, China-Nordic Association for Technology Innovation and Development.

14.51 MatchMaking-event med svenska kommuner under hösten 2019 – Jörgen Lööf, ElectriCITY.

14.58 En ny svenskproducerad el-sol-bil – Nadia Kabir, Nevs

15.05 Delningsekonomi – Medborgardialog för fler testbäddar

Medborgardialog med familjer i Sjöstaden, nya testbäddar – Selene Samuelsson, ElectriCITY.

15.12 Storstadsodling i Hammarby Sjöstad, kartläggning av möjligheter – Jonathan Naraine, Grow Gothenburg.

15.20 Delningsprojekt i Sjöstaden – Örjan Svane, Sharing Cities

15.30 Summering av ElectriCITY-dagen

Ann-Sofi Gaverstedt och Jörgen Lööf summerar EC-dagen.

15.40 Mingel

Enkla tips på besparingsåtgärder på energimöte

Det var fullsatt när ElectriCITY höll energimöte. På plats fanns ett 50-tal personer som representerade 22 bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad. De fick bland annat lyssna till Mats Bergholtz från Stockholm Exergi som gav enkla tips och råd på hur vi kan sänka effekt och energikostnaderna i våra fastigheter.

Mats Bergholtz på Stockholm Exergi

– Vår satsning på energibesparande åtgärder är bra både för plånboken och miljön. Vi vill använda Sjöstan lite som en testbädd för våra lösningar och bjuder därmed in bostadsrättsföreningarna att ingå i projekt som sänker energiförbrukningen i fastigheterna, säger Mats Bergholtz.

Stockholm Exergi presenterade tre sätt att sänka energianvändningen via effektivare styrning. Det handlar både om smartare styrning av systemen men också om att kapa effekttopparna i värmesystemen. Man presenterade även en årstidsbaserad ventilation som gör att vi inte släpper ut för mycket av värmen från lägenheterna.

Nu erbjuder Stockholm Exergi medlemmar i ElectriCITY:s en analys av värmesystemen i Sjöstadens fastigheter. Till förfogande ställer företaget sina energiexperter som gör en kvalificerad bedömning av olika förbättringsåtgärder. Det kan vara enkla åtgärder, som att installera digitala sensorer som synliggör förbrukningen i den enskilda bostaden.

–  Vi tror att mycket energi och kostnader kan sparas bara genom att tydliggöra förbrukningen. Det skapar en medvetenhet hos bostadsrättsföreningarna och de boende. Kanske är man beredd att sänka inomhustemperaturen med någon grad, eller genomföra någon annan åtgärd som man själv styr över, säger Mats Bergholtz.

På mötet deltog även Kenneth Johansson från elnätsbolaget Ellevio. Han berättade om den utmaning som hela Stockholm står inför när det gäller den framtida nätkapaciteten. Efterfrågan på el ökar och det finns risk för brist under vissa perioder, framför allt under vintertid då förbrukningen är allmänt hög.

Ta del av Stockholm Exergi:s presentation här

ElectriCITY höll medborgardialog om matsvinn

I förra veckan höll ElectriCITY den första medborgardialogen i Hammarby Sjöstad. Ämnet var matsvinn, eller med andra ord – mat som vi slänger helt i onödan. På plats fanns ett 25-tal sjöstadsbor, barn och vuxna, som alla deltog flitigt i den interaktiva workshopen.

Kvällen inleddes med en presentation av Petter Olsson, forskare på KTH, som berättade om de områden som har negativ påverkan på klimatet. Här står matsvinnet för en större andel än vi tror. Totalt är det årliga matavfallet i Sverige långt över en miljon ton, varav hushållen bidrar med den allra största delen. Ungefär var fjärde inhandlad matkasse slängs!

Workshopen handlade därför om hur vi som konsumenter kan ändra våra inköpsvanor och bättre ta tillvara på mat som vi idag slänger.

Selene Samuelsson lyssnar till bra idéer på ElectriCITYs första medborgardialog

– Här hade de tiotalet barn som deltog i diskussionerna många kreativa förslag. Till exempel tyckte de att de borde få vara med och planera skolmaten och även ges möjlighet att provsmaka maten innan de tar sin fulla portion, berättar Selene Samuelsson på ElectriCITY.

Även butikernas hantering av maten diskuterades.  Visst, många matbutiker arbetar redan att minska svinnet men mycket mer kan göras och på workshopen presenterades flera bra idéer. Ett förslag var att butikerna skivar upp och fryser frukter som man kan göra smoothies av direkt i affären eller köpa med sig hem. Även informationen om bäst-före-datum måste förbättras.

Workshopen arrangerades med stöd av KTH, Coop, ICA och caféet SWAJ i Hammarby Sjöstad. Förhoppningen är att den här dialogen och de förslag som presenterades ska bidra till att Sjöstadens matbutiker och restauranger går i bräschen för en ännu mer effektiv och förnuftig mathantering. Det långsiktiga målet är att medborgardialogerna, tillsammans med det övriga hållbarhetsarbete som vi bedriver i Sjöstan, ska leda till att vi når det lokala miljömål som är satt för stadsdelen. Läs mer om det under ”om oss” på hemsidan.

Detta var den första av flera medborgardialoger som kommer att anordnas av ElectriCITY det här året, alla under det gemensamma namnet Klimatspanarna. Nästa dialog är den 10 april. Då är temat Hydroponi, det vill säga hur man kan odla sin egen mat hemma – även om man bor i lägenhet.

Inbjudan till kommande dialoger annonseras ut via lokala Facebook-grupper samt meddelas i Sjöstadens skolor. Mötena är öppna för alla.  Läs mer på Facebook-gruppen ”Klimatspanarna”.

Stockholm satsar på eldrivna bussar

I tisdags fattade Trafiknämnden i Stockholm beslut om att fortsätta satsningen på eldrivna bussar. Det är ett banbrytande – och mycket glädjande – beslut som innebär att Stockholm kan bli en av de första huvudstäderna i världen som genomför en radikal omläggning av busstrafiken för att skapa ett hållbart kollektivt transportsystem.

ElectriCITY har varit pådrivande i denna process och har bland annat varit med och initierat ett demoprojekt som inneburit att en elbuss trafikerat sträckan Ropsten-Karolinska. Testet har gett övervägande positiva erfarenheter.

Sten Bergman

– Vi är naturligtvis mycket nöjda med inriktningen i Trafiknämndens beslut. En övergång till elbussar ger inte bara renare luft utan också en tystare trafik, säger Sten Bergman på ElectriCITY.

I praktiken betyder det här att cirka 100 eldrivna bussar kan komma att trafikera Stockholms innerstad och Lidingö i ett första skede. Upphandlingen för innerstadsavtalet kommer att ske mellan åren 2022-2026. Dessförinnan genomförs andra trafikupphandlingar där elbussar kan ingå.

En omställning till elbussar ökar energieffektiviseringen, samtidigt som den minimerar utsläppen av både koldioxid och kväveoxider.  Även bullret sänks radikalt – ljudnivån från en elbuss är inte högre än ett vanligt samtal två personer emellan.

Trafiknämnden konstaterar i sitt beslut att förutsättningarna för elbussar skiljer sig åt i olika delar av regionen. Mest lämpade för eldrift är kortare bussar som körs kortare sträckor i lägre hastigheter. Det betyder att det i första hand är bussarna i regionens tätorter som kommer att elektrifieras.

Att bussdepån ligger nära trafiken är också viktigt. Det minskar den tid som bussarna måste köras tomma, fram och tillbaka till depån, för att ladda.

ElectriCITY kommer att verka för att den linje som trafikerar Hammarby Sjöstad, buss 74, blir eldriven så snart som möjligt.

– Övergången från diesel till biogas var ett stort miljömässigt framsteg. Övergången till eldrift är ett nytt – ännu större – steg för att vi ska nå de lokala klimatmålen och skapa en bättre miljö för alla stockholmare, avslutar Sten Bergman.

Testa UbiGo i Sjöstan – ett enklare resande

Nu kommer UbiGo till Hammarby Sjöstad, en tjänst för ett enklare vardagsresande. UbiGo söker hushåll i Sjöstaden som vill testa tjänsten. Vill du vara med, anmäl dig nu.

UbiGo erbjuder ett enkelt, tryggt och prisvärt vardagsresande – utan bekymmer med egen bil. Alla i hushållet får tillgång till kollektivtrafik, bilpool, hyrbil, taxi och cykel i ett skräddarsytt UbiGo-paket. Allt i en app. Bättre för dig, staden och miljön.

– Vi är pionjärer inom det som kallas Mobility as a Service, eller mobilitet som tjänst, som har blivit en het trend över hela världen. Den här tjänsten har tidigare testats framgångsrikt i Göteborg och nu vill vi köra igång i Stockholm och börjar då i Hammarby Sjöstad, säger Johan von Porat, ansvarig för etableringen av UbiGo i Stockholm.

Så här fungerar det. Du laddar ner UbiGo:s app och öppnar ett abonnemang. I appen bokar du – och andra i hushållet – allt vardagsresande, närhelst du har behov av det. Kanske t-banan till jobbet, en poolbil till träningen, hyrbil till stugan över helgen, eller en taxi hem från restaurangen? Allt nås i appen och samlas på en faktura, för hela hushållet. Om ni inte använder allt under en månad, sparas outnyttjade resor till nästa. Du kan ändra abonnemangets storlek när du vill och det finns ingen bindningstid.

Nu söker UbiGo sjöstadsbor som är intresserade av att testa tjänsten, innan den lanseras i resten av Stockholm. Piloten inleds omgående och UbiGo bjuder de 200 första hushållen på baspaketet, 10 dygn med SL och sex timmar hyrbil (totalt värde 1 050 kr). Anmäl dig till piloten på http://ubigo.me/sjostaden/

Pilotprojektet i Hammarby Sjöstad är ett samarbete mellan UbiGo och ElectriCITY. Läs mer på Ladda Hemma.

En ”Hammarby-stad” byggs i Kina

Allan Larsson, initiativtagare till ElectriCITY, medverkade nyligen i en nordisk-kinesisk konferens om hållbara städer i Kina. På konferensen, som hölls i Folkets stora hall i Beijing, berättade Allan om det omfattande miljö- och hållbarhetsarbete som pågår i Sjöstan under det övergripande projektnamnet Hammarby Sjöstad 2.0.

Allan Larsson presenterar Hammarby Sjöstad 2.0 i Kina.

– Vårt miljöarbete syftar ju till att ta Hammarby Sjöstad till nästa nivå av hållbar stadsutveckling och ambitionen är att vi redan år 2030 ska nå det mål som Stockholm stad satt upp för 2040. Intresset från Kina för Sverige är stort. Många städer skickar delegationer till Sverige och vill ha ett utbyte med företag som har varit med och byggt Hammarby Sjöstad, säger Allan Larsson.

Ett exempel är en ny stadsdel som ska byggas i den stora kuststaden Yantai, 7 miljoner invånare, ett par timmars flygning öster om Beijing. Den första etappen omfattar 2 000 bostäder och totalt handlar det cirka 10 000 lägenheter, det vill säga en stadsdel ungefär lika stor som Hammarby Sjöstad.

Byggherre är White Peak Real Estate, som har grundats och leds av en svensk, Jesper Jon Olsson, verksam i Kina sedan 12 år tillbaka.  Han har Hammarby Sjöstad som förbild och samarbetar med Sweco som har ritat konceptet, en Hammarby-stad, för denna nya stadsdel. White Peak, som satsar stort i Kina, fick sin markanvisning i Yantai strax före jul och byggstart är redan i mars.

Projektet presenterades för andra svenska företag vid ett möte på svenska ambassaden i Beijing. Den nya stadsdelen i Yantai byggs med höga ambitioner, både när det gäller energi- och miljölösningar, men också när det gäller säkerhet och kvalitet i byggprocessen. Det, tillsammans med långsiktiga hållbarhetsmålet för projektet, bidrog till att just White Peak fick uppdraget.

Tuffa mål i verksamhetsplanen

Hammarby Sjöstad ska vara koldioxidneutralt år 2030 och den globalt ledande stadsdelen inom klimat och energifrågor. Klimatmålet ska uppnås genom handfasta åtgärder inom energi, transporter, återvinning, delningsekonomi och digitalisering.

Det slår ElectriCITY fast i verksamhetsplanen för 2019.

– Vår ambition är att utöka antalet testbäddar för olika miljö- och hållbarhetsprojekt. Redan idag har vi ett 30-tal testbäddar inom energi, transport och återvinning i Sjöstan, alltifrån gemensamma upphandlingar av energiinvesteringar och laddplatser för elbilar till beteende när det gäller delningsekonomi. Många bostadsrättsföreningar har sänkt sin energianvändning med över hälften och vi är nu Sveriges laddningstätaste stadsdel. Vår styrka är vårt nära och täta samarbete med de boende i Hammarby Sjöstad, samt med aktiva företag, forskningsinstitutioner och myndigheter; våra medlemmar och partners, säger Jörgen Lööf, vd för ElectriCITY.

Vid Parisavtalets undertecknande år 2015 enades världens länder om att den globala temperaturökningen ska stanna under två grader Celsius – helst under 1,5 grader – till år 2050. Riksdagen i Sverige har därefter antagit ett långsiktigt klimatmål som innebär att nettoutsläppet av växthusgaser ska ha upphört senast år 2045.

Stockholm stads klimatmål är satta till år 2040 och för att det ska uppnås tror vi att det krävs att någon stadsdel går före och visar vägen. ElectriCITY har som mål att Hammarby Sjöstad ska nå klimatmålen redan år 2030 och arbetar tillsammans med bland andra Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) för att definiera vilka åtgärder som krävs.

Verksamhetsplanen innehåller flera konkreta och tidsbestämda mål. Här är några exempel:

  • Hammarby Sjöstad ska bli en koldioxidfri zon för alla transporter – taxi, last- och arbetsfordon – till 2025.
  • Energianvändningen i fastigheterna ska halveras till 2025, jämfört med den energikartläggning som gjordes 2008.
  • År 2025 ska alla parkeringsplatser i Sjöstaden vara utrustade med laddningsutrustning för elbilar.
  • Andelen lokalt producerad energi ska öka från cirka 25 procent till över 50 procent fram till 2025
  • Matsvinnet ska vara halverat fram till 2030.
  • 100 procent av allt avfall ska vara sorterat till 2030.

I verksamhetsplanen återfinns fler mål för vår verksamhet. Här beskrivs även hur målen ska uppnås, genom vilka aktiviteter och projekt.  Läs hela verksamhetsplanen här: